Music Holidays

DateHolidayCategoryTagsRegion
Elvis Presley’s Birthday
National DJ Day,
National Kazoo Day,
National Ukulele Day
Bob Marley's Birthday,
National Guitar Day
Rihanna’s Birthday,
Justin Bieber's Birthday, ,
Lady Gaga's Birthday,
International Jazz Day, ,
Prince’s Birthday,
Tupac's Birthday,
Global Beatles Day,
Selena Gomez's Birthday,
Beyoncé’s Birthday,
National Hug a Drummer Day
Cardi B's Birthday,
Eminem's Birthday,
Drake's Birthday, ,
Katy Perry's Birthday,
National Metal Day, ,
National Drummer Day, ,
Jay-Z’s Birthday
National Violin Day
Taylor Swift’s Birthday,
National Emo Day, , , ,